Projekt  pn. Rozszerzenie oferty wsparcia i zwiększenie liczby miejsc w trzech placówkach wsparcia dziennego SIEMACHA Spot na terenie województwa małopolskiego realizowany jest w okresie od  1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 r.
Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych – efektywne wspieranie rodziców /opiekunów w wychowaniu dzieci, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel będzie realizowany poprzez zorganizowanie zajęć specjalistycznych oraz innych aktywności budujących kluczowe kompetencje dzieci i młodzieży, przy rozszerzeniu oferty placówek wsparcia dziennego w Odporyszowie (Gmina Żabno), Krakowie ul. Facimiech 32 i Tarnowie oraz zwiększenie liczby miejsc o 30.
Projekt obejmie działaniami 365 dzieci 6-18 lat, zamieszkałe w Krakowie, Tarnowie (m. i gm.) oraz Gm. Żabno.
Dzieci dostaną możliwość współudziału w tworzeniu bezpiecznego, twórczego środowiska rówieśniczego. Dajemy młodym ludziom możliwości rozwoju i pokazujemy, jak z tych możliwości skorzystać, aby uwierzyli we własne siły, zobaczyli co potrafią i czego mogą się nauczyć, aby prowadzić satysfakcjonujące życie.
Placówki realizują wsparcie w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej. Praca z dzieckiem prowadzona jest w oparciu o indywidualny plan wsparcia opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Zapewniamy równoległą pracę z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami, a także stałą współpracę z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin.
Wartość całkowita projektu wynosi  2 372 385,00 zł a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  to kwota 2 199 158,00 zł 
Regulamin_rekrutacji_RPOM

Siemacha Online close