Polityka prywatności

Polityka prywatności w Stowarzyszeniu SIEMACHA z siedzibą w Krakowie

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest jest adwokat Maciej Zaborski, Kancelaria Adwokacka, ul. Wilhelma Feldmana 4/2, 31-130 Kraków, e-mail: iodo@siemacha.org.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w oparciu o podstawę prawną
  • a) zgodę osoby, której dane dotyczą,
  • b) w ramach wykonania zawartej umowy lub też w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • e) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, gdy interesy i podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie mają wobec nich charakteru nadrzędnego,
  • f) w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.
    
 4. ​Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia działalności w ramach Stowarzyszenia SIEMACHA z siedzibą w Krakowie. Określony cel przetwarzania danych osobowych warunkowany jest charakterem poszczególnych placówek Stowarzyszenia SIEMACHA z siedzibą w Krakowie. Administrator przetwarza dane w szczególności w celu:
  • a. zawierania i rozliczania umów,
  • b. rekrutacja pracowników, wolontariuszy, zawodników,
  • c. działalność w ramach prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziennych i całodobowych oraz Krakowskiego Instytutu Psychologicznego,
  • d. sprawowania opieki nad wychowankami, a także organizowanie zajęć, konkursów i wyjazdów, a także działalność w ramach prowadzenia placówek sportowych,
  • e. prowadzenie działań marketingowych – za zgoda osoby, której dane dotyczą.
    
 5. Dane są przetwarzane wyłącznie przez czas uzasadniony prowadzoną współpracą, a także przepisami prawa.
 6. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wglądu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia do innego podmiotu – w tym celu powinna skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iodo@siemacha.org.pl. Może ona również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
 7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może w każdym momencie wycofać tę zgodę.
 8. Administrator niezwłocznie podejmie się realizacji żądań i wniosków osoby, której dane dotyczą w zakresie wskazanym w ust. 6 i 7 powyżej, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator może przekazywać dane podmiotom, z którymi współpracuje – gwarantuje on bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania danych przez te podmioty.
 10. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej, adekwatnej i skutecznej ochrony danych osobowych.
Siemacha Online close