Polityka prywatności

Polityka prywatności w Stowarzyszeniu SIEMACHA z siedzibą w Krakowie
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michele Sumiec e-mail: [email protected].
 3. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w oparciu o podstawę prawną
  1. zgodę osoby, której dane dotyczą, w celu określonym bezpośrednio w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w ramach wykonania zawartej umowy lub też w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art.6 ust. 1 lit. d RODO),
  5. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, gdy interesy i podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie mają wobec nich charakteru nadrzędnego (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. ​Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia działalności w ramach Stowarzyszenia SIEMACHA z siedzibą w Krakowie. Określony cel przetwarzania danych osobowych warunkowany jest charakterem poszczególnych placówek Stowarzyszenia SIEMACHA z siedzibą w Krakowie. Administrator przetwarza dane w szczególności w celu:
  • zawierania i rozliczania umów,
  • rekrutacja pracowników, wolontariuszy, zawodników,
  • działalność w ramach prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziennych i całodobowych oraz Krakowskiego Instytutu Psychologicznego,
  • sprawowania opieki nad wychowankami, a także organizowanie zajęć, konkursów i wyjazdów, a także działalność w ramach prowadzenia placówek sportowych,
  • prowadzenie działań marketingowych – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
    
 5. Dane są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz uzasadniony prowadzoną współpracą, a także przepisami prawa, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody.
 6. Osoba, której dane dotyczą, może żądać dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego podmiotu oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w tym celu powinna skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]. lub pod adres ul. Długa 42, 31-146 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może w każdym momencie wycofać tę zgodę.
 8. Realizacji żądań i wniosków osoby, której dane dotyczą w zakresie wskazanym w ust. 6 i 7 powyżej, zostanie podjęta niezwłocznie, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym działającym w imieniu Administratora – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, od których wymagane jest zachowanie poufności, bezpieczeństwa informacji oraz stosowania odpowiednich środków ochrony danych. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej, adekwatnej i skutecznej ochrony danych osobowych.

 

Siemacha Online close