Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

30 June 2016
Category Informacje
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
24 czerwca 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia SIEMACHA, przy ulicy Długiej 42 w Krakowie, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia SIEMACHA. W obradach wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia.

Podczas Zgromadzenia członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe Zarządu za poprzedni rok. W dalszej kolejności Przewodnicząca Prezydium zaproponowała podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne za rok 2015, co stało się jednogłośną decyzją członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie swego wystąpienia ks. Augustyński zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z prośbą o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W drodze głosowania taka uchwała również została przyjęta jednogłośnie.

Zgodnie z porządkiem obrad głos został oddany dr Krzysztofowi Mazurowi, który przedstawił raport końcowy z przeprowadzonych w okresie luty – czerwiec 2016 warsztatów dla pracowników i członków Stowarzyszenia a dotyczących zmian w strukturze organizacji. Raport określał omówienie poruszonej tematyki oraz wynikające z warsztatów wnioski będące równocześnie rekomendacją kierunków działań dla Zarządu nowej kadencji.

W trakcie spotkania nastąpiło także jawne głosowanie nad wyborem Zarządu Stowarzyszenia kadencji 2016-20120. Zwykłą większością głosów wybrany został Zarząd w składzie: ks. Andrzej Augustyński (Przewodniczący), Anna Litwora (Wiceprzewodnicząca), Marta Syrda (Wiceprzewodnicząca), Joanna Migacz (Wiceprzewodnicząca), Ryszard Izdebski (Wiceprzewodniczący), Maciej Malski (Wiceprzewodniczący), Dominik Rogóż (Wiceprzewodniczący).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Lasocki, Zofia Gołubiew, Żelisława Golańska, Agnieszka Leszczyńska, Tadeusz Buczek.

Następnie przedstawiono propozycje zmian w statucie, ze względu na podjęcie kolejnych kierunków działań Stowarzyszenia wynikających z pozyskania nowej bazy sportowej i edukacyjnej w Odporyszowie a także planów uruchomienia i poprowadzenia szkoły w Krakowie.

​Na koniec spotkania wybrano nowych Członków Honorowych Stowarzyszenia.
statut   walne   wybory   zarząd  
Siemacha Online close