Kontrola Najwyższej Izby Kontroli: pozytywna ocena działalności SIEMACHY

06 November 2015
Category Informacje
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli: pozytywna ocena działalności SIEMACHY
W dniach 27 sierpnia – 5 października br. NIK przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia SIEMACHA w zakresie realizacji zadań publicznych oraz wykorzystania dotacji przekazanych SIEMASZE w latach 2013-2015 na prowadzenie placówek i poradni terapeutycznych.

Kontrolą objęto kompleksowo pięć umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w latach 2013 – 2015 tj. umowy na prowadzenie ośrodków terapii i poradnictwa przy ul. Ptaszyckiego i na os. Krakowiaków oraz umowę na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego przy ul. Deszczowej.

Kontroler NIK szczegółowo skontrolował następujące aspekty wykonywania umów na realizacji zadań publicznych:
• spełnianie wymogów uprawniających stowarzyszenie do ubiegania się o realizację zadań publicznych,
• realizację zadań wynikających z zadań publicznych/merytorycznych i finansowych,
• udokumentowanie sprawozdawczość realizacji umów w zakresie merytorycznym i finansowym,
 sposób kontrolowania realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Miejska Kraków Stowarzyszeniu SIEMACHA.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność SIEMACHY w każdym z powyższych aspektów, co zostało zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 października br.:
Stowarzyszenie wykorzystało także dotacje zgodnie z przeznaczeniem i zrealizowało zadania zgodnie z warunkami umów w zakresie rzeczowym, a także prawidłowo udokumentowało i rozliczyło poniesione wydatki w ramach realizacji zadań publicznych. Stowarzyszenie wywiązało się również z obowiązków sprawozdawczych określonych w umowach dotacji.

W kontrolowanym okresie SIEMACHA zrealizowała zadania publiczne na podstawie 43 umów, ich całkowita wartość wynosiła 43 371 100 zł i przeszła blisko 40 kontroli różnych instytucji, których przedmiot kontroli przedstawiamy na naszej stronie internetowej w zakładce Kontrole/Audyty. Podczas kontroli NIK prowadzone były równolegle cztery inne kontrole wykorzystania dotacji przekazanych na realizację zdań publicznych.

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne przekazane do NIK w dniu 04 listopada br. wskazane zostały mechanizmy i narzędzia, których zastosowanie w krótkim czasie usprawni sprawozdawczość z wykonywanych usług terapeutycznych. i utrwali standardy dokumentowania i mierzenia efektów prowadzonych działań statutowych oraz gospodarczych.

Zdaniem Marty Syrdy – Dyrektora ds. finansowych wdrożenie w SIEMASZE systemu Microsoft Dynamics CRM utrwali standardy dokumentowania i mierzenia efektów działań we wszystkich sektorach działalności stowarzyszenia. Będzie też służyło realizacji zasady jawności OPP.

​- Obowiązkiem organizacji pożytku publicznego jest publikowanie sprawozdań i raportów. SIEMACHA w sposób precyzyjny wypełnia wszystkie przepisane prawem wymogi. Staramy się pokazać naszym partnerom prawdziwą SIEMACHĘ, bez upiększeń, maski i makijażu, ale równocześnie zaprezentować dynamicznie rozwijającą się organizację, pełną ideałów społeczność, efektywny system pomocy dzieciom – podsumowuje ks. Andrzej Augustyński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.
Siemacha Online close